1. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cùng với việc chia trường Cán bộ Ngoại giao Ngoại thương thành hai trường riêng, trường ĐH Ngoại thương sơ tán về Hà Tây, Đảng bộ trường ĐH Ngoại thương được thành lập và trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tây từ ngày 29/11/1967.

Đại hội Đảng bộ trường Đại học Ngoại thương 1967 được xác định là Đại hội “đoàn kết và xây dựng”, nó đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới cho Đảng bộ và nhà trường. Từ đó đến nay, Đảng bộ đã qua 21 nhiệm kỳ. 49 năm qua cũng là quá trình Đảng bộ tiến lên từng bước và ngày một trưởng thành.

Với những nỗ lực và cố gắng trong nhiều năm liên tục, ngày 23/09/2008, Đảng uỷ Khối các trưòng Đaị học Cao đẳng Hà Nội đã chính thức uỷ quyền kết nạp và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên cho Đảng uỷ trường Đại học Ngoại thương. Quyết định này đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ nhà trường. Nó đã khẳng định sức mạnh và chất lượng công tác Đảng của nhà trường trong Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội. Hiện nay, Đảng bộ có 28 chi bộ và 01 Đảng bộ bộ phận trực thuộc với 619 đảng viên tại 03 cơ sở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.

 

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Đảng bộ trường ĐH Ngoại thương là hạt nhân chính trị lãnh đạo việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn và các lĩnh vực công tác khác của Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ được cấp trên giao, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên trong trường.

Đảng uỷ nhà trường do Đại hội Đảng bộ bầu ra là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.

Đảng uỷ có nhiệm vụ

– Lãnh đạo công tác tư tưởng và giáo dục ý thức chính trị tư tưởng trong toàn trường

– Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, và các nhiệm vụ khác của nhà trường

– Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ

– Lãnh đạo công tác đoàn thế, quần chúng trong trường

– Lãnh đạo việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

– Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát

Văn phòng Đảng uỷ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng uỷ, có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Tiếp nhận công văn, giấy tờ, tài liệu … trình Bí thư Đảng uỷ xem và cho ý kiến, gửi công văn tài liệu cho các đơn vị và cá nhân trong Đảng bộ để triển khai thực hiện.

– Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và thường xuyên lên Đảng uỷ và Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

– Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Đảng uỷ, ghi biên bản các cuộc họp Đảng uỷ khi Đảng uỷ yêu cầu

– Dự thảo Nghị quyết, quyết nghị của Đảng uỷ của Đảng uỷ, các thông báo, văn bản hướng dẫn nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ

– Phối hợp với các Ban của Đảng uỷ triển khai công tác trong Đảng bộ

– Giải quyết công tác đảng vụ và hướng dẫn các chi bộ thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng

– Lưu trữ, bảo quản các văn bản, tài liệu của Đảng uỷ, quản lý hồ sơ, lý lịch đảng viên, bảo quản việc sử dụng con dấu của Đảng bộ.