CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH KHUYẾN NGƯ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam)

 Tên ngành, nghề: Khuyến Ngư

Mã ngành, nghề: 5620310

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung hoc cơ sở.  (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Thời gian đào tạo: 15 tháng

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến Ngư được thiết kế để đào tạo người học trở thành cán bộ kỹ thuật Khuyến Ngư trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, có sức khỏe để có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Đào tạo nhằm để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lí trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến ngư.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng:

1.2.1. Về kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ bản nhất về sinh học đại cương, thuỷ lý, thuỷ hoá, thuỷ sinh vật, ngư loại và bệnh học thuỷ sản;

–  Trình bày được các biện pháp kỹ thuật chính để áp dụng vào sản xuất giống, nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế,  khai thác thuỷ sản, bảo vệ nguồn lợi và quản trị doanh nghiệp nuôi trồng thuỷ sản.

1.2.2. Về kỹ năng

– Xác định và quản lý được các yếu tố thuỷ lý, thuỷ hoá, thuỷ sinh chủ yếu trong môi trường nuôi thuỷ sản.

– Thực hiện thành thạo các khâu kỹ thuật cơ bản, sử dụng các trang thiết bị chuyên dùng trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng thuỷ sản có giá trị kinh tế.

– Thực hiện được các biện pháp phòng bệnh, chẩn đoán và trị một số bệnh thường gặp

– Tổ chức và quản lý được một cơ sở nuôi trồng thuỷ sản ở quy mô vừa và nhỏ.

1.2.3. Về thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở đơn vị công tác. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

1.2.4. Chính trị, đạo đức:

+ Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;

+ Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế – xã hội;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội

Chủ nghĩa;

  • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
  • Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp khóa học, người học có khả năng tổ chức quản lý một cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản ở qui mô vừa và nhỏ, có khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới về sản xuất giống, nuôi thương phẩm vào sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, có khả năng giúp việc cho kỹ sư thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

  1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

– Số lượng môn học, mô đun: 33

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 180 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1215 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 387 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 108 giờ

  1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Mã MH/MĐ Môn mô đun/ môn học Số TC Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/
Kiểm tra
             
I. CÁC MÔN HỌC CHUNG 9 180 69 103 8
MH01 Chính trị 2 30 15 13 2
MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1
MH03 Tin học 2 45 15 29 1
MH04 Ngoại ngữ 4 90 30 56 4
II. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 48 1215 318 851 46
II.1. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ 15 330 105 211 14
 MĐ05 An toàn lao động trong nuôi trồng thủy sản 2 45 15 28 2
 MĐ06 Bảo vệ môi trường 2 45 15 28 2
 MĐ07 Công trình và trang thiết bị nuôi trồng thủy sản 2 45 15 28 2
 MĐ08 Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản 2 45 15 28 2
 MĐ09 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt 2 45 15 28 2
 MĐ10 Khuyến ngư đại cương 2 45 15 28 2
MĐ11 Chính sách phát triển ngư nghiệp 3 60 15 43 2
II.2. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 27 705 168 511 26
 MĐ12 Lập kế hoạch khuyến ngư 2 45 15 28 2
 MĐ13 Đào tạo tập huấn 3 45 18 25 2
MĐ14 Tổ chức hội họp khuyến ngư 2 45 15 28 2
MĐ15 Xây dựng mô hình trình diễn 2 45 15 28 2
 MĐ16 Truyền thông khuyến ngư 2 45 15 28 2
 MĐ17 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm 2 45 15 28 2
MĐ18 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển 2 45 15 28 2
 MĐ19 Bệnh học thủy sản 2 45 15 28 2
 MĐ20 Bảo quản thủy sản sau thu hoạch 3 60 15 43 2
MĐ21 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2 60 15 43 2
 MĐ22 Nuôi trồng thủy sản 2 45 15 28 2
 MĐ23 Thực tập tốt nghiệp 3 180 0 176 4
II.3. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN (6tc) 6 180 45 129 6
MĐ24 Kỹ thuật sản xuất giống và trồng rong biển 2 60 15 43 2
MĐ25 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm 2 60 15 43 2
MĐ26 Quản lý dịch hại tổng hợp 2 60 15 43 2
 MĐ27 Quản lý kinh tế hộ, trang trại 2 45 15 28 2
 MĐ28 Quản lý sản xuất kinh doanh ngư nghiệp 2 45 15 28 2
 MĐ29 Công nghệ sau thu hoạch 2 60 15 43 2
 MĐ30 Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản 2 60 15 43 2
MĐ31 Kỹ năng giao tiếp 1 30 0 29 1
MĐ32 Kỹ năng làm việc nhóm 1 30 0 29 1
 MĐ33 Tìm kiếm việc làm khởi nghiệp kinh doanh 2 60 15 43 2
TỔNG CỘNG 57 1395 387 954 54
  1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động ngoại khóa

– Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường có thể:

+ Trước khi đi thực tập tại các cơ sở, sinh viên được thực hành trên mô hình tại các phòng thí nghiệm của nhà trường;

+ Toàn bộ nội dung thực tập cơ sở sinh viên được thực tập tại các trung tâm, các cơ sở thực tập để học sinh được học tập và thực tế.

– Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:

 

STT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hóa, văn nghệ:– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ
3 Hoạt động thư viện:Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu Tất cả ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Tất cả các ngày  trong tuần (trừ giờ học chính khóa)
5 Tham quan, dã ngoại Mỗi kỳ học 1 lần
6 Thực tế chuyên môn Tất cả các ngày  trong tuần

4.2 Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, modul

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết quy định trong chương trình các môn học, modul.

4.3.  Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

Người học tích lũy đủ các môn học tương đương 57 tín chỉ của chương trình sẽ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

 4.4 Các chú ý khác

– Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, Nhà trường có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý.

– Có thể sử dụng một số môn học, mô đun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học liên thông lên trình độ trung cấp và cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Dựa theo chương trình này, khi đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng, cần giảng dạy bổ sung những môn học, mô đun trong chương trình trung cấp không đào tạo./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên mục:Chương trình đào tạo

Cùng chuyên mục

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA

17/04/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành/ nghề:      Y sĩ đa khoa Trình độ đào tạo:       Trung cấp Hình thức đào tạo:     Chính quy Đối...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

17/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 216a /QĐ-YDC ngày 01 tháng  11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

01/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 216a /QĐ-YDC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

01/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP ( Kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược...

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *