CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH KHUYẾN NÔNG LÂM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng  11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam)

 Tên ngành, nghề: Khuyến Nông Lâm

Mã ngành, nghề: 5620121

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.  (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Thời gian đào tạo: 15 tháng

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Khuyến Nông Lâm được thiết kế để đào tạo người học trở thành cán bộ kỹ thuật Khuyến Nông Lâm trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc, có sức khỏe để có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

1.2.1. Về kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ sở và chuyên môn về sinh thái môi trường, cây trồng, vật nuôi nông lâm nghiệp, bảo vệ động thực vật, nông lâm kết hợp.

– Vận dụng được các  phương pháp và nghiệp vụ khuyến nông lâm vào các mô hình kinh tế hộ gia đình, trang trại, công ty hoặc doanh nghiệp kinh doanh nông lâm nghiệp.

1.2.2. Về kỹ năng nghề nghiệp

– Sử dụng linh hoạt các phương pháp và nghiệp vụ khuyến nông, khuyến lâm trong việc tổ chức vận động người dân áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên phát triển kinh tế hộ gia đình, trang trại, doanh nghiệp kinh doanh nông lâm nghiệp bền vững;

– Vận dụng kiến thức về sinh thái, môi trường, cây trồng, vật nuôi, nông lâm kết hợp áp dụng phù hợp với các vùng miền;

– Tổ chức xây dựng được các mô hình nông lâm kết hợp và đánh giá hiệu quả mô hình;

– Thực hiện được kỹ thuật cơ bản sản xuất giống, chăm sóc cây trồng nông, lâm nghiệp và chăn nuôi thú y.

– Lựa chọn được một số phương pháp tiếp cận, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lập kế hoạch, đánh giá trong khuyến nông lâm.

– Sử dụng được một số phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân để lập kế hoạch khuyến nông lâm và phát triển thôn bản.

– Tổ chức được các cuộc họp dân, phối hợp tổ chức được các lớp tập huấn cấp thôn bản và thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới đến người dân.

– Thực hiện được các hoạt động truyền thông trong khuyến nông

– Tạo lập, chia sẻ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn xuất phát từ nhu cầu của người dân.

– Nhân giống được một số loài cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp, bằng phương pháp chiết, ghép, giâm hom, gieo hạt, phù hợp với thực tế ở địa phương.

– Trồng được một số loài cây lâm nghiệp, cây công nghiệp, cây lương  thực, cây ăn quả, cây rau đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thực hành nghề.

– Chăn nuôi được một số loài gia súc, gia cầm phù hợp trong điều kiện thực tế tại địa phương.

1.2.3. Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp

– Có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi với người dân, tôn trọng pháp luật và các qui định tại nơi làm việc.

– Có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận các công việc được giao ở các hợp tác xã nông nghiệp, nông trường, trang trại, doanh nghiệp tư nhân, công ty kinh doanh, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Có ý thức cập nhật và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra năng suất và các sản phẩm có chất lượng, có giá trị kinh tế cho xã hội.

1.2.4. Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng;

+ Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Tình nguyện học tập và phục vụ lâu dài đối với nghề đã học. Trong quá trình học tập phải tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ, nắm bắt và thích nghi với sự phát triển của công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Luôn có ý thức lao động, kỷ luật cao, trách nhiệm cao nhằm nâng cao năng suất lao động;

+ Rèn luyện sức khoẻ để phục vụ lâu dài cho tổ quốc.  Luôn rèn luyện phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước;

+ Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ tài sản, tiết kiệm vật liệu, vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Khuyến nông lâm, người học có khả năng làm việc trong hệ thống khuyến nông nhà nước và các tổ chức khác (viện trường, hội, hợp tác xã  …đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ sở, cơ quan chuyên ngành nông nghiệp, khuyến nông lâm như trạm khuyến nông, khuyến nông viên thôn xã hoặc chi hội nông dân, chi hội phụ nữ và tổ chức hoạt động sản xuất dịch vụ nông lâm nghiệp tại nông hộ, trang trại.

  1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

– Số lượng môn học, mô đun: 35

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 59 Tín chỉ

– Khối lượng các môn học chung/đại cương: 180 giờ

– Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1245 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 402 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1023 giờ

  1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Mã MH/MĐ Môn mô đun/ môn học Số TC Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/
Kiểm tra
             
I. CÁC MÔN HỌC CHUNG 9 180 69 103 8
MH01 Chính trị 2 30 15 13 2
 MH02 Pháp luật đại cương 1 15 9 5 1
 MH03 Tin học cơ bản 2 45 15 29 1
 MH04 Ngoại ngữ 4 90 30 56 4
II. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 50 1245 333 860 52
II.1. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CƠ SỞ 15 330 105 209 16
 MĐ05 An toàn lao động 2 45 15 28 2
 MĐ06 Bảo vệ môi trường 2 45 15 28 2
 MĐ07 Đất và phân bón 2 45 15 28 2
 MĐ08 Nông lâm kết hợp 2 45 15 28 2
 MĐ09 Nhân giống cây trồng 2 45 15 28 2
 MĐ10 Khuyến nông đại cương 2 45 15 28 2
 MĐ11 Chính sách phát triển nông lâm nghiệp 3 60 15 41 4
II.2. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN 29 735 183 522 30
 MĐ12 Lập kế hoạch khuyến nông 2 45 15 28 2
 MĐ13 Đào tạo tập huấn 3 45 18 25 2
 MĐ14 Tổ chức hội họp khuyến nông 2 45 15 28 2
 MĐ15 Xây dựng mô hình trình diễn 2 45 15 28 2
 MĐ16 Truyền thông khuyến nông 2 45 15 28 2
 MĐ17 Trồng cây lâm nghiệp 2 45 15 28 2
 MĐ18 Trồng cây lương thực 2 45 15 28 2
 MĐ19 Trồng cây công nghiệp 2 45 15 28 2
 MĐ20 Chăn nuôi gia súc gia cầm 3 60 15 41 4
 MĐ21 Quản lý dịch hại tổng hợp 2 45 15 28 2
 MĐ22 Quản lý sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp 2 45 15 28 2
 MĐ23 Bảo quản chế biến sản phẩm chăn nuôi 2 45 15 28 2
 MĐ24 Thực tập tốt nghiệp 3 180 0 176 4
II.3. CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN (6tc) 6 180 45 129 6
 MĐ25 Trồng cây ăn quả 2 60 15 43 2
 MĐ26 Trồng cây rau 2 60 15 43 2
 MĐ27 Trồng nấm 2 60 15 43 2
 MĐ28 Trồng hoa, cây cảnh 2 60 15 43 2
 MĐ29 Công nghệ sau thu hoạch 2 60 15 43 2
 MĐ30 Nuôi trồng thủy sản 2 60 15 43 2
 MĐ31 Trồng cây đặc sản 2 60 15 43 2
 MĐ32 Nuôi ong mật 2 60 15 43 2
 MĐ33 Kỹ năng giao tiếp 1 30 0 29 1
 MĐ34 Kỹ năng làm việc nhóm 1 30 0 29 1
 MĐ35 Tìm kiếm việc làm khởi nghiệp kinh doanh 2 60 15 43 2
TỔNG CỘNG 59 1425 402 963 60

 

  1. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động ngoại khóa

– Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường có thể:

+ Trước khi đi thực tập tại các cơ sở, sinh viên được thực hành trên mô hình tại các phòng thí nghiệm của nhà trường;

+ Toàn bộ nội dung thực tập cơ sở sinh viên được thực tập tại các trung tâm, các cơ sở thực tập để học sinh được học tập và thực tế.

– Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian chính khóa như sau:

STT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ, 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hóa, văn nghệ:– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ
3 Hoạt động thư viện:Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu Tất cả ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Tất cả các ngày  trong tuần (trừ giờ học chính khóa)
5 Tham quan, dã ngoại Mỗi kỳ học 1 lần
6 Thực tế chuyên môn Tất cả các ngày  trong tuần

4.2 Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, modul

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết quy định trong chương trình các môn học, modul.

4.3.  Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

Người học tích lũy đủcác môn học tương đương 63 tín chỉ của chương trình sẽ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

 4.4 Các chú ý khác

– Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, Nhà trường có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để thuận lợi cho việc quản lý.

– Có thể sử dụng một số môn học, mô đun đào tạo trong chương trình khung nêu trên để xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học liên thông lên trình độ trung cấp và cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

– Dựa theo chương trình này, khi đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên cao đẳng, cần giảng dạy bổ sung những môn học, mô đun trong chương trình trung cấp không đào tạo./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên mục:Chương trình đào tạo

Cùng chuyên mục

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA

17/04/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên ngành/ nghề:      Y sĩ đa khoa Trình độ đào tạo:       Trung cấp Hình thức đào tạo:     Chính quy Đối...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH KHUYẾN NGƯ

17/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 216a/QĐ-YDC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y –...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

17/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 216a /QĐ-YDC ngày 01 tháng  11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP HÌNH THỨC VLVH NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

01/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 216a /QĐ-YDC ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *